Artikel 1 – Aanmelding en acceptatie

1.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een website beschikt kan zich aanmelden als partner bij Amazonsellers.

1.2. Aanmelding als Amazonsellers partner houdt aanvaarding in van de Partnerprogramma voorwaarden en van de verplichting de Partnerprogramma voorwaarden na te komen.

1.3. Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Partnerprogramma voorwaarden worden aanvaard door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden in het aanmeldformulier;
b) als Partner zijn geaccepteerd door Amazonsellers.

1.4. Amazonsellers keurt in principe iedere aanmelding direct goed.

1.5. Amazonsellers kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Amazonsellers een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.

1.6. Amazonsllers kan een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partnersite:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) de naam van Amazonsellers of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
d) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Amazonsellers of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
e) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Amazonsellers;
f) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
g) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
h) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
i) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Amazonsellers.

Artikel 2 – Gebruik

2.1. De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Amazonsellers.nl is, dan wel door Amazonsellers.nl is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Amazonsellers.nl op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via Amazonsellers.nl worden verkocht.

2.2. Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Amazonsellers.nl merken en de content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de Partnerprogramma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het Amazonsellers.nl Partnerprogramma. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Amazonsellers.nl direct opvolgen. Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Amazonsellers.nl Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Amazonsellers.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Amazonsellers.nl Merken en de Content eigendom zijn en blijven van Amazonsellers.nl; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Amazonsellers.nl en derden volledig respecteren.

2.3. Het is de Partner niet toegestaan de Amazonsellers.nl Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partnersite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.

2.4. De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Amazonsellers.nl Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2.5. De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Partnersite, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.

2.6. Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Amazonsellers.nl en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.7. Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Partnerprogramma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Partnersite waarin de Partner een Partnerlink heeft opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) de naam van Amazonsellers of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
d) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Amazonsellers of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
e) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Amazonsellers;
f) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
g) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
h) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
i) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;

2.8. De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Amazonsellers.nl ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.

2.9. Indien Amazonsellers op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Amazonsellers.nl – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is Amazonsellers.nl gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.

2.10. Het is de Partner niet toegestaan om:
a) te proberen bezoek richting de Amazonsellers op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
b) de Amazonsellers te tonen op de Partnersite door middel van een iFrame/framing;
c) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Amazonsellers te sturen;
d) een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.

2.11. Een Partner dient te allen tijden op verzoek van Amazonsellers.nl inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Amazonsellers.nl. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Partnerprogramma voorwaarden is Amazonsellers.nl gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.

2.12. Partner vrijwaart Amazonsellers.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.

2.13. De Partner garandeert dat zijn gebruik van de Content en de Amazonsellers.nl Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en Vlaamse consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content Nederlands is.

2.14. Op eerste verzoek daartoe van Amazonsellers.nl zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Amazonsellers.nl hierover onmiddellijk via het e-mailadres support@amazonsellers.nl informeren. Amazonsellers.nl staat niet in voor de juistheid van de Content.

Artikel 3 – Commissie

3.1. De registratie door Amazonsellers.nl van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Partnerprogramma website https://amazonsellers.nl/affiliate-area/ is bindend voor Amazonsellers.nl en de Partner.

3.2. Amazonsellers.nl meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, Amazonsellers.nl behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.

3.3. De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Amazonsellers.nl direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Amazonsellers.nl heeft voldaan, Amazonsellers.nl de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 30 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil van de betreffende diensten.

3.4. Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Partnerprogramma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan Amazonsellers.nl terug te betalen.

3.5. De commissie wordt berekend over de netto daadwerkelijk door Amazonsellers.nl ontvangen verkoopwaarde per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen (netto = exclusief BTW en transportkosten) na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Partner.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Betaling van de commissie door Amazonsellers.nl dan wel een door Amazonsellers.nl aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij Amazonsellers.nl.

4.2. Commissiebedragen van minder dan € 10,00 (zegge: tien euro) worden niet kwartaallijks uitbetaald. In geval de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 10,00 (zegge: tien euro) zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in het kwartaal waarin het totaal bedrag € 10,00 (zegge: tien euro) of meer bedraagt.

4.3. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Amazonsellers.nl, zijn voor rekening van de Partner.

4.4. Amazonsellers.nl is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Amazonsellers.nl uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.

Artikel 5 – Beëindiging Amazonsellers.nl Partnerschap

5.1. Amazonsellers.nl is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

5.2. Onverminderd haar overige rechten is Amazonsellers.nl onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Partnerprogramma voorwaarden;
b) de site van de Partner naar oordeel van Amazonsellers.nl in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) Amazonsellers.nl hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Amazonsellers.nl en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

5.3. De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar support@amazonsellers.nl.

5.4. Het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b) het Partnerprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.

Artikel 6 – Gevolgen beëindiging Amazonsellers.nl Partnerschap

6.1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is Amazonsellers.nl gerechtigd om de toegang van de Partner tot https://www.amazonsellers.nl/affiliate-area/ te blokkeren;
c) kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;
e) is de Partner per direct niet langer gerechtigd om de Amazonsellers.nl Merken, de Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;
f) zal de Partner de Content van zijn/haar Partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.

6.2. Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden is beëindigd, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Amazonsellers.nl zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 10,00 bedraagt).

6.3. Onverminderd zullen Amazonsellers.nl en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Amazonsellers.nl ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

7.2 Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart Amazonsellers.nl voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

7.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Amazonsellers.nl, is Amazonsellers.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Amazonsellers.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Amazonsellers.nl gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.

Artikel 8 – Diversen

8.1. De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Amazonsellers.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Amazonsellers.nl. Partner vrijwaart Amazonsellers.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

8.2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Amazonsellers.nl hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

8.3. Amazonsellers.nl is te allen tijde gerechtigd om de Partnerprogramma voorwaarden te veranderen. 0,

8.4. Ingeval de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

8.5. Indien enige bepaling van deze Partnerprogramma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. De Partnerprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.