...

1 Algemeen 

De algemene voorwaarden waaronder door of vanwege Amazonsellers of een andere handelsnaam van Mountaineers Group, hierna “Amazonsellers” te noemen, diensten worden verleend. De algemene voorwaarden vormen een geheel met de offerte en/ of het contract. 

2 Toepasselijkheid

2.1 Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk afgewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Amazonsellers aan opdrachtgever.
2.3 De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2.4 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Amazonsellers zijn betrokken. 

3 Uitvoering van opdracht 

3.1 Amazonsellers is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Amazonsellers staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
3.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Amazonsellers. 

3.3 Bij de uitvoering van een opdracht mag Amazonsellers mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Amazonsellers zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Amazonsellers worden toegerekend, indien de opdrachtgever aantoont dat de keuze van Amazonsellers van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. 

4 Medewerking door opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Amazonsellers overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor een correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden Amazonsellers onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

4.3 De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en bescheiden zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij rechtmatig beschikt over de persoonsgegevens en dat hij de persoonsgegevens rechtmatig aan Amazonsellers in het kader van de opdracht ter beschikking stelt ter uitvoering van de opdracht. Amazonsellers bewerkt de persoonsgegevens aan haar verstrekt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

4.5 Opdrachtgever staat toe dat Amazonsellers en de door of vanwege Amazonsellers bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan Amazonsellers verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer. 

5 Aanvaarding overeenkomst en algemene voorwaarden 

5.1 Elke opdracht wordt door Amazonsellers schriftelijk vastgelegd met een offerte/ overeenkomst van opdracht waarin staat beschreven onder welke voorwaarden Amazonsellers haar diensten verleent en werkzaamheden verricht. Amazonsellers geeft er de voorkeur aan om een ondertekend exemplaar retour te ontvangen zodat, voor beide partijen, zoveel mogelijk duidelijkheid bestaat. Als dit om welke reden dan ook niet gebeurt, maar opdrachtgever bevestigt dat een opdracht aan ons verstrekt, al dan niet door aanlevering van benodigde documenten en/ of informatie, dan wordt de offerte/ overeenkomst van opdracht geacht te zijn aanvaard door opdrachtgever.
5.2 Tevens zijn op al onze diensten en werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing welke ook blijken te zijn aanvaard door het aanvangen van de werkzaamheden door Amazonsellers c.q. door het aanleveren van informatie door opdrachtgever. 

6 Honorarium 

6.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Amazonsellers gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
6.2 Het honorarium van Amazonsellers is exclusief onkosten en exclusief declaraties van ingeschakelde derden. 

7 Betaling 

7.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Amazonsellers aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijnen heeft betaald, is Amazonsellers gerechtigd, nadat zij opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Amazonsellers, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer – alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)- kosten, die Amazonsellers maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

7.3 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

8 Annuleringsregeling

8.1 U heeft het recht bij aankopen op de website tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met Amazonsellers opnemen via support@amazonsellers.nl. Amazonsellers zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 30 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

8.2 Zodra de aankopen in werking worden gezet, c.q. door het aanleveren van gegevens vervalt dit recht. Amazonsellers kan er dan logischerwijs vanuit gaan dat de bedenktijd niet meer van toepassing is bij de aankoop.  

9 Aansprakelijkheid 

9.1 Voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor
Amazonsellers aansprakelijk is, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding:
a. indien Amazonsellers voor die schade dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan de door Amazonsellers te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Amazonsellers onder die verzekering;
b. indien Amazonsellers voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium (uitsluitend het honorarium voor de gewerkte uren, dus exclusief kosten en exclusief declaraties van derden) exclusief BTW en verschotten dat Amazonsellers in het kalenderjaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en door de opdrachtgever is betaald.
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder
geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Amazonsellers aansprakelijk is.
9.3 Indien derden van Amazonsellers vergoeding van schade vorderen in verband met een door of vanwege Amazonsellers
aan opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever Amazonsellers tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover Amazonsellers aan de derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van Amazonsellers vergoeding voor de door derden geleden schade zou hebben gevorderd. 

10 Toepasselijk recht en forumkeuze 

10.1 De rechtsverhouding tussen Amazonsellers en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
10.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn opdrachtgever en Amazonsellers bevoegd overeen te komen om geschillen aan een mediator voor te leggen. 

11 Taal 

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Voor eventuele vertalingen van deze voorwaarden geldt dat de versie in de Nederlandse taal bindend is. 

12 Privacy 

Op de website van Amazonsellers treft u ons privacy statement aan: https://www.amazonsellers.nl/privacybeleid/

Voor welk doeleinde verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door onze organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

– het identificeren van de klant/UBO
– het verwerken van de gegevens ten einde een fiscale aangifte in te kunnen dienen ten behoeve van de klant;
– de klant te kunnen adviseren op financieel/ fiscaal gebied ten einde de positie van de klant te kunnen optimaliseren.
– daarnaast verstrekt Amazonsellers informatie, nieuwsbrieven etc. in het kader van marketing en relatiemanagement. 

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: support@amazonsellers.nl 

Amazonsellers is gevestigd te Bodegraven, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 68971907

Versie 2 (februari 2023)